Projekty UE

Nr umowy o dofinansowanie: UDG-SPE.04.2023/177

Całkowita wartość dofinansowania: 30.000,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w ramach programu usług doradczych SPEKTRUM

Tytuł projektu: Podniesienie barierowości tlenowej biodegradowalnej butelki do napojów. 

Całkowita wartość projektu: 200.000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150.000,00 zł

Cele i efekty projektu: Opracowanie technologii podnoszenia barierowości gazowej butelek wykonanych z biodegradowalnego polimeru oraz zbadanie jej zdolności biodegradacji oraz szczelności.

Projekt dofinansowany w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Tytuł projektu: „Rozwój spółki Hevelka w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia na rynek innowacyjnego produktu”

Wartość całkowita projektu: 953 250.00 zł

Wartość dofinansowania: 568 750.00 zł

Cele i efekty projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Hevelka Sp. z o. o. jest wdrożenie nowego projektu wzorniczego, a w konsekwencji nowego produktu: innowacyjnej, biodegradowalnej butelki wykonanej z tworzywa PLA. W projekcie zaplanowano zakup usług doradczych polegających na stworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, usług doradczych polegających na opracowaniu projektu, prototypu oraz przeprowadzeniu testów nowego produktu oraz środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji butelek.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa Hevelka jako szansa rozwoju działalności

Wartość całkowita projektu: 212.000.00 zł

Wartość dofinansowania: 148.400.00 zł

Cele i efekty projektu:
Głównym celem projektu jest dywersyfikacja oferowanych produktów i usług spółki, a przez to rozwój działalności przedsiębiorstwa. Planowany jest zakup nowych środków trwałych oraz oprogramowania, które zwiększą konkurencyjność spółki oraz uniezależnią od współpracy z podmiotami trzecimi, co pozwoli zwiększyć przychody i zmaksymalizować zyski. Dodatkowo spółka wdroży do oferty nowe produkty w postaci kubków do napojów wielokrotnego użytku wykonanych z biodegradowalnych polimerów.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Aby zapewnić najlepszy odbiór strony zawiera ona pliki cookies.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.